SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Historie sboru

Historie hasičského sboru v Ústí

Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Ústí spadají do konce 19. století, kdy byla v roce 1867, tehdy ještě za Rakouska-Uherska uzákoněna jedna ze základních demokratických svobod – spolčovací právo. Zejména na Moravě vyvolala oživení společenského dění a našla svůj odraz také v organizování boje proti požárům. K myšlence o prosazování národních zájmů přibývá další, stejně závažná – a to chránit majetek bližního svého. Začaly vznikat dobrovolné hasičské spolky, které neznaly rozdíly mezi vrstvami obyvatel a chránily majetek všech, bez ohledu na jeho náboženské nebo politické smýšlení a národní příslušnost.
V době před založením hasičského sboru byla v Ústí ještě polovina chalup úplně dřevěných, krytých šindelem a některé i doškem, zejména stodoly. Proto se obyvatelé stávali často svědky požárů, které vedly až k tragickým koncům. Tehdy chalupy vyhořely do základů, často i s dobytkem, který početné rodiny živil. Proto také tuto ušlechtilou myšlenku zakládajících členů uvítali všichni občané Ústí a v roce 1895 se naši předkové shromáždili, aby po předběžné poradě založili dobrovolný sbor hasičů. Dobrovolné hasičské spolky byly zakládány podle spolkového práva. Musely si vypracovat stanovy a nechat je schválit okresním hejtmanstvím. Naše stanovy byly schváleny Zemským výborem v Brně. Požární řád v té době stanovil, že služba v hasičském spolku je dobrovolná a čestná a odvolávala se na morální cítění každého člena – jeho vůlí pomoci v nouzi bližnímu.
V té době měla obec 70 domů s převládající doškovou krytinou a jakýkoliv požár znamenal nebezpečí pro celou obec. Ústecký hasičský sbor měl již rok po založení 27 aktivních členů a jedno z nejlepších vybavení z okolních 12 obcí, které spadaly do jeho požárního okruhu.
Již během prvního roku působení zasahoval u 7 požárů, naštěstí žádný nebyl v Ústí. . Prvním předsedou a jednatelem sboru byl Eduard Frydrych – rolník, a náčelníkem Antonín Maňas – hostinský a obchodník. V roce 1896 vlastnil sbor stříkačku v ceně 1500 zlatých a 200 metrů požárních hadic. Práce hasičů při požárech byla velmi obtížná, neboť jenom ruční stříkačku muselo obsluhovat minimálně 8 mužů, kteří pumpovali vodu. Na náklady obecního úřadu byla také zřízena dřevěná hasičská zbrojnice.
1898
Tříleté působení v obci se 70. domy a 450 obyvateli. Předsedou sboru je Jan Andrs – rolník, náčelníkem František Kuchař – zahradník a jednatelem Ferdinand Líva – obchodník. Sbor čítá 27 členů. V tomto roce se slavilo 50-ti leté panování Františka Josefa I. – císaře pána. Při této příležitosti starosta sboru připíná vojínům a vybraným členům pamětní medaile.
1906
15.7.- Povodeň – voda se přelila ve 3 hod. v noci a během chvíle zatopila celé okolí. Byla to největší povodeň od r. 1880.
1911
Na návsi postavený domek č.55 pro obecní kanceláře. Při tomto domku je hasičské skladiště.
4.11.1911 – Po 9-ti letech zachvátil obec požár a zničil stavení Jana Tomečky č.p. 47 a částečně i sousední stavení Františky Turečkové. Oheň vznikl neopatrností 15-ti letého bratra Ant. Tomečky, jež šel s lampou na půdu, kde bylo seno.
1912
26.11. byla požárem zničena stodola Josefa Hošťálka, který tím utrpěl značnou škodu., poněvadž shořelo veškeré obilí, hospodářské stroje a pak také stavení Josefa Šimary č.p. 50.
1924
23.6. se zúčastnili členové sboru uvítání presidenta T.G.Masaryka v Hranicích, kde byli zařazeni do špalíru na Wilsonově třídě. Vlastní uvítání bylo na náměstí před radnicí.
1925
3.8. – Povodeň na řece Bečvě. Také v jiných krajích byly v tu dobu veliké povodně.
1927
Kvůli povodním se začaly stavět ochranné hráze.
1931
19.1. vypukl požár u domkaře p. Šumaly na Nových sadech č.9, ale byl zpozorován, až když byla celá zadní část v plamenech. Oheň se rozšířil nad obytnou část, která však neprohořela. Dobytek byl zachráněn, největší nebezpečí hrozilo sousedovi p. Bagarovi. Tím by totiž byla ohrožena celá strana Nových sadů. Místní hasiči bohužel nemohli pro poruchu stříkačky účinně zasáhnout, ale i bez ní se snažili seč mohli. Na pomoc se sjely hasičské sbory ze Skaličky, Černotína, Opatovic a Hranic. Poslední sbor se na hašení nemohl přímo zúčastnit, poněvadž kola jejich těžké stříkačky klouzala po náledí.
Duben – Častými dešti a teplým počasím roztál rychle sníh v horách, Bečva se rozvodnila tak, že sahala doprostřed školní zahrady. Byla to jedna z největších povodní a trvala 21 a půl dne.
28.června byly u příležitosti 36-ti letého výročí založení místního hasičského sboru uspořádány větší spolkové slavnosti, spojené s župním sjezdem hasičské župy hranické. Dobové zápisky uvádí, že se na slavnosti sjelo 166 hostů. Slavnostní odpoledne bylo ve znamení požárového cvičení sborů z Opatovic, Skaličky, Zbrašova a Ústí, při němž demonstrovala samaritánská četa několik ukázek první pomoci. Po cvičení následovala na výletišti přátelská zábava, za jejíž výdělek 2300Kč bylo nakoupeno 100m nových hadic a jedna stříkačka „Berlovka“.
1933
Činnost sboru omezena pro nedostatek peněz. Uspořádána jedna zábava a jedno veřejné cvičení.
1934
12. června před 11 hod. v noci vypukl požár v č.p.35, patřícím p. Janu Šulákovi. Požár zpozoroval místní řídící učitel p. Klvaňa. Díky včasnému zásahu místních hasičů bylo uchráněno od požáru sousedící stavení p. Františka Havrana č.p.24. Nepodařilo se však zachránit s č.p.35 související usedlost, patřící rovněž p. Šulákovi.
1935
Dochovaná statistika z valné hromady sboru ze dne 21.ledna. Starosta sboru: Kuchař František, místostarosta: Řehák Valentin, jednatel: Juráň Josef, pokladník: Tomečka Ludvík, vzdělávatel: Andrs Klement a náčelník: Dvořáček Jan. Sbor dobrovolných hasičů čítal 31 členů.
V tomto roce také byla uspořádána oslava narozenin presidenta T.G.Masaryka v předvečer slavnosti a z podnětu hasičstva byl uspořádán průvod hasičů a občanů na návrší v Cerekvisku a v 18 hodin zapálena hranice. Jednatel sboru Josef Juráň přednesl pak slavnostní projev Ústřední hasičské jednoty, zdůrazňující význam slavnosti a tlumočící úctu a hold hasičstva k 1. presidentovi. Na závěr zazpívali přítomní nadšení národní hymnu.
1936
Opět oslavy narozenin presidenta jako v roce 1935 na návrší v Cerekvisku.
1938
Uskutečnilo se několik poplachových cvičení ke zdokonalení hasičského sboru.
1939
Během roku se 5x rozvodnila řeka Bečva, čímž způsobila značné škody na majetku i úrodě. Za protektorátu musela být i hasičská zbrojnice dle vydaného nařízení označena dvojjazyčným nápisem.
K 31.12.1939 měl ústecký hasičský sbor 32 činných členů, 2 přispívající a dvě ženy. Čisté jmění sboru činilo 15 000 korun
1945
.Po prchající německé armádě získali hasiči stříkačku, která ale byla v nepořádku , ale díky vlastnímu úsilí z ní členové docílili jednu z nejlepších motorových stříkaček.
1946
Hasičský sbor sehrál divadelní hru „Národ pod křížem“. Kromě toho uspořádali výlet a hodovou zábavu. K loni opravené stříkačce hasiči koupili od hranického sboru podvozek za 10000Kč. Ten byl ovšem spolu se stříkačkou těžký pro koňský potah a proto vyvstala myšlenka k zakoupení hasičského motorového vozidla. Po dlouhých těžkostech, kdy MNV nechtěl na tento stroj přispět a kdy si členové představenstva sboru museli vypůjčit 50000Kč od Rolnické záložny, nakonec koupili ve Valašském Meziříčí za 58300Kč vozidlo s některými drobnými vadami. Ty si ale vlastní šikovností a na vlastní náklady odstranili.
1947
Bylo zavedeno vybírání poplatků od majitelů domů k zajištění činnosti hasičského sboru. Toto opatření pro financování provozu hasičů nemělo kýžený efekt a po několika málo letech se od něj upustilo.
1948
Hasičský sbor kromě svých tradičních dvou plesů uspořádal hasičský sjezd 1.obvodu ČHJ (české hasičské jednoty) s ohromnou návštěvou z okolních obcí.
1949
Uspořádání dvou tradičních plesů, a to ostatkový a hodový. Kromě toho byl zorganizován i jeden výlet. Přistoupivší členové: Šnejdrla Miroslav, Kamnař Antonín, Havran Bohumil, Smolka Václav a Nehyba Bohuslav.
1950
Oslava 1.máje – zúčastnili se hasiči spolu se členy MNV a občanstva průvodem do Hranic.
26.září byl sbor dobrovolných hasičů vládním nařízením přejmenován na Československý svaz požární ochrany.
V tomto roce byli naši hasiči povoláni k ohni do Hustopeč. Dále uspořádali dva tradiční plesy, které se jako obvykle vydařily a také zorganizovali jeden výlet.
1951
František Šnejdrla poukazuje na špatný stav vodní nádrže na Manině, která byla vybudována, aby v případě neštěstí požáru na onom konci vsi zásobovala stříkačku vodou při zdolávání požáru. Nádrž je zabahněná a neobsahuje tolik vody, aby zaplnila délku hadic, natož zdolávání požáru.
14.4. byla z nařízení okresního požárního inspektora předána původní ruční stříkačka obci Zákřov u Tršic. Před vlastním předáním byla ještě vysvěcena ve farním chrámu Páně v Kelči.
21.9. vyhořela zemědělská usedlost p. Františka Rýpara v Horních Těšících. Naše hasičská jednota zasáhla při ohni a přijeli domů až ráno. Hašení bylo ztíženo hlavně nedostatkem vody.
1955
20.2. – v neděli dopoledne vypukl požár ve stodole p. Ferdinanda Šnejdrly, č.p.2. K ohni se dostavily hasičské sbory z Hranic, Černotína, Skaličky a Opatovic. Do večera byl oheň uhašen.
1963
V tomto roce dostali hasiči nové auto Tatra 805 a byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice.
1964
V akci „Z“ byla dobudována velkoobjemová požární nádrž vedle domu p.Dostála na Manině, jejíž výstavba byla započata v předcházejícím roce.
1977
17.6. došlo k zapálení půdních prostor p. Juráně č.p. 63 od vadné elektroinstalace. Neštěstí se obešlo bez větších následků.
1978
Zakoupen čerpací agregát PPS12. V naší výzbroji je dodnes a velmi se osvědčil při povodni v r.1997 a udržuje se v provozuschopném stavu stále.
1980
Od Jednoty Hranice odkoupen starší nákladní automobil Avia, následně upraven pro potřeby našeho sboru. Také jej využíváme i v současnosti. V tomto roce se naši hasiči zúčastnili sedmi soutěží a uspořádali osm společenských akcí, jako Končinovou zábavu, Kácení máje a také oslavy 85. let od založení sboru.
1987
1.3. Došlo k zahoření chlívku p. Ladislava Horáka, Ústí č.103. Bylo způsobeno neopatrnou manipulací se zápalkou prostřednictvím nezletilé osoby. Naštěstí následky nebyly drastické.

1990
Hasičským organizacím byl navrácen název „Sbor dobrovolných hasičů“ spolu s bývalým oslovováním sestry-bratři.
1995
Hasičský sbor v Ústí oslavil 100 let svého působení v obci. Oslavy byly zahájeny slavnostním průvodem, v jehož čele kráčeli představitelé obce – starosta p. Pavel Žeravík, zástupce starosty ing. Václav Kment a starosta hasičského sboru br. Jan Dvořáček. V Průvodu byla také historická stříkačka z roku 1905, zapůjčená od hasičského sboru z Kladerub. Na výletišti proběhla soutěž 7. hasičských družstev z okolních vesnic. Večer pokračovaly oslavy taneční zábavou. V neděli ráno projel vesnicí kočár se starostou hasičů a dvěma muzikanty, kteří troubili budíček. Dopoledne při slavnostní mši svaté byly posvěceny prapory hasičského sboru a obecní prapor se znakem obce Ústí. Při odpolední slavnostní valné hromadě byli vyznamenáni tito členové: Antonín Bagar, Jindřich Kajnar, Svatopluk Hradil, Bohumil Havran, Jan Dvořáček a Klement Bagar.
1996
7.10. došlo ke vznícení vznětlivých par od elektrických kamínek ve stodole p. Kramply. Došlo ke zničení několika motocyklů a vážnému poškození automobilu.
1997
7.7. postihla naši obec největší povodeň v historii obce. Zaplaveno bylo na 30 domků a 4 obecní budovy. Pro představu uveďme, že voda sahala do výšky bezmála dvou metrů v prostorech hasičské zbrojnice. Tato skutečnost se významnou měrou podepsala na znehodnocení majetku a materiálu hasičské zbrojnice. Při odstraňování následků povodně se členové sboru a občané aktivně zapojili do úklidu obce a zaplavených obydlí. V hasičské zbrojnici bylo po povodni nutné provést stavební a údržbové práce. Nedlouho po likvidaci následků byl zakoupen starší čerpací agregát PPS8 od Zbrojovky Vsetín.
2001
Vzhledem k nevyhovující činnosti sboru zřídila obec 22.3. zásahovou jednotku, která měla být k dispozici při požárním, technickém a popř. i jiném zásahu v obci. Jednotka měla také za úkol péči o hasičskou techniku a výstroj. Členy jednotky se stali i občané, kteří doposud nebyli v ústeckém hasičském sboru. Byli to tito: Velitel – Rostislav Dreiseitl, členové – Stanislav Rebenda, Antonín Juráň, Vilém Kalus, Klement Bagar, Bohuslav Líva, Libor Vykopal, Miroslav Palička a Marek Nehyba.
2002
Výbor SDH byl ve složení: předseda – Hradilík Vojtěch, místopředseda – Líva Bohumil, jednatel – Šuba Miroslav, pokladník – Bagar Klement a preventista – Juráň Antonín. Nová zásahová jednotka začala cvičit s technikou a pozvolna se začala zúčastňovat i hasičských soutěží. Byla to zásadní změna v novodobé historii ústeckého hasičského sboru. Na výroční valné hromadě konané 29.12. dosavadní výbor z důvodu nefunkčnosti celého sboru odstoupil a zvolen byl výbor nový, složený z velké části z nově přijatých členů, kteří do té doby byli členy obecní zásahové jednotky. Složení výboru bylo následující:
Starosta: Palička Miroslav
Místostarosta: Petrskovský Radoslav
Velitel: Dreiseitl Rostislav
Jednatel: Nehyba Marek
Pokladník: Rebenda Stanislav
Preventista: Juráň Antonín
Člen výboru: Vykopal Libor
Revizní komise: Bagar Klement, Rebendová Hana, Líva Pavel
2003
Nový výbor si stanovil úkol obnovit v minulosti osvědčené kulturně-společenské aktivity sboru, jako jsou akce „Vodění medvěda“, „Hasičský ples“, „Kácení máje“ a jiné ve spolupráci s ostatními složkami obce. Také byla nastolena snaha výboru o zapojení členů sboru do dění v obci hlavně v podobě brigád. Mimo tyto společenské události bylo nutné obnovit funkčnost sboru, péče o výzbroj a výstroj.
V tento první rok nového fungování sboru bylo duchu předsevzetí uskutečněno několik významných počinů. Z kraje roku to bylo uspořádání „Prvního hasičského plesu“. Nutno poznamenat, že veškeré aktivity, do kterých jsme se začali pouštět, byly doslova sázkou do loterie. Ale hned právě ples nám ukázal, že jsme se dali správným směrem. Po plesu následovalo „Vodění medvěda“. Dále jsme vypomáhali při organizaci „Sousedského bálu“, „Kácení máje“, „Dětského dne“ a pouťové zábavy.
Také jsme se rozhodli navázat na tradici účastí na hasičských soutěžích. Mimo účasti na zákonem stanoveném 1. kole soutěže v požárním sportu konaném v tomto roce v Zámrskách, jsme se rozhodli reprezentovat obec i na soutěžích v blízkém i dalekém okolí. Tento rok jsme absolvovali celkem dvacet soutěží s poněkud střídavými úspěchy. Ale který začátek je jednoduchý. A noví, mladí, členové soutěžního družstva se do soutěžení pustili s vervou jim vlastní. Rozhodli jsme se také uspořádat vlastní pohárovou soutěž v požárním sportu pojatou jako netradiční. Tato akce se nám také vydařila. Nutno poznamenat, že za účelem účasti na sportovních kláních jsme si pořídili čerpací agregát, který bychom rádi používali pouze na soutěžích. Značnou část prostředků jsme získali z lesní brigády ze sázení mladých stromků v obecním lese a z vysečení trávy kolem nového rybníka.
14.10. v ranních hodinách došlo k zahoření v kotelně domu č.p.14 – Smolkovi. Zásah prováděli profesionální hasiči HZS Hranice, poněvadž bylo zapotřebí dýchacích přístrojů.
2004
Pokračovali jsme v započaté práci. Pořádání kulturních akcí, zdokonalování se v přípravě na soutěže v hasičském sportu a zapojování se do dění v obci. Opět jsme uspořádali vlastní pohárovou soutěž, tentokrát pojatou v klasické podobě požárního sportu. Celkem jsme v tomto roce absolvovali 22 soutěží opět se střídavými úspěchy. Nutno ale poznamenat, že píle, s jakou se do příprav i vlastního soutěžení členové našeho soutěžního týmu pustili je více než chvályhodná. Oproti předchozímu roku se jejich výkonnost mnohem zlepšila. V hodnocení „Velké ceny OSH Přerov“ jsme obsadili slušné 13. místo. Významným počinem tohoto roku také jistě bylo zprovoznění našich vlastních internetových stránek, na kterých návštěvníky informujeme o aktuálním dění, o připravovaných akcích a je zde také k vidění obrazová dokumentace z některých našich akcí. Na výroční valné hromadě, konající se 30.12. byl výbor SDH pozměněn o:
Hospodář Rebenda Stanislav
Vzdělavatel Nedbal Jaromír
Člen výboru Vykopal Libor, Dreiseitl Jakub, Ševčík Lukáš
Předseda KRR Bagar Klement
Revizor Líva Pavel
Člen KRR Rebendová Hana

10.12. Ve věku 84. let nás opustil náš dlouholetý bratr František Řehák, který byl členem sboru od r.1943.
21.12. Zemřel další dlouholetý bratr Svatopluk Hradil ve věku 77 let. S oběma zesnulými jsme se důstojně rozloučili a byly jim zakoupeny kytice.
2005
Naše činnost opět navazuje na započaté aktivity předchozích let. Kulturní akce opět pořádáme a spolupracujeme s ostatními složkami obce v pořádání dalších akcí. Vybudovali jsme si cvičné hřiště naproti tréninkovému hřišti TJ Sokol pro lepší možnost příprav na soutěže. A zdokonalování se v hasičském sportu je také vidět. První kolo soutěže v hasičském sportu konané v Horních Těšicích jsme stejně jako v předchozích třech letech v rámci našeho okrsku vyhráli a postoupili jsme do okresního kola. To se konalo 11.6. v Olšovci. Naše družstvo skončilo s časem 22,92s na celkovém třetím místě z celkového počtu 19. družstev. Ovšem daň za toto umístění byla vysoká. Při disciplíně 100m překážek utrpěl Pavel Líva vážné zranění pravé ruky, které si vyžádalo operativní zákrok a dobu léčení téměř tři měsíce. Kromě účasti na dříve navštěvovaných soutěžích, jsme se rozhodli o uspořádání vlastní soutěže zařazené do hodnocení „Velké ceny OSH Přerov – memoriálu Leopolda Koutného“. Byla to šťastná volba, jelikož tak hojnou návštěvu hasičských družstev naše obec jistě dlouho nezažila. 31 družstev mužů a 9 družstev žen není jistě málo. V této konkurenci soutěž zahájilo naše družstvo a s časem rovných 20 sekund se nakonec usadilo na celkovém 7.místě. Nejlepšího času 18,73 sekundy dosáhlo družstvo Radíkova. Vzhledem ke zdárnému průběhu soutěže jsme požádali o přidělení pořádání „Velké ceny“ i v příštím roce.
Na tomto místě je mou povinností poděkovat sponzorům, kteří se významnou finanční měrou podíleli na realizaci této soutěže. Jedná se o tyto sponzory:

Obec Ústí
Andrýs – Bagar – drátěný program
Rýpar Viktor – stavební práce
HASEO v.o.s. Bělotín – revize a opravy hasicích přístrojů
ZEAL, s.r.o. – výpočetní technika, počítačové sítě, internet
SDRUŽENÍ BETY Jaroslav Palička – střešní a stavební izolace proti tlakovým vodám a ropným produktům, stavební a obchodní činnost
Žeravík Tomáš – navíjení a opravy elektromotorů, traf a elektromagnetů
ARMATURY GROUP, a.s. – výroba armatur, prodej a servis čerpadel

Tímto jim ještě jednou děkuji a doufejme, že nám i v příštích letech zůstanou příznivě nakloněni.

Co se týká sportovního dění v tomto roce, musím vzpomenout na 9.7., kdy se konala soutěž Velké ceny v Černotíně. Došlo k prvnímu prolomení 19-ti sekundové hranice našeho soutěžního družstva. Čas 19,88s nám zajistil 4. místo z celkového počtu 21. soutěžních družstev. Velice hezký výkon.
K dnešnímu dni má Sbor dobrovolných hasičů v Ústí celkem 45 členů, z toho 3 ženy.

Patronem hasičů je svatý Florián, mučedník z 3. století. 4. května 304 byl v Lorchu v Rakousku za pomoc křesťanům, v době povstání za císaře Diokleciána, po mučení utopen v řece Ennsu s mlýnským kamenem na krku. Jeho mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu, kde ho hlídal orel, aby pohané nemohli tělo zhanobit. Podle legendy zachránil hořící dům modlitbou. Je znázorňován jako římský voják, který leje vodu z vědérka nebo podobné nádoby na hořící dům, a také často s kopím nebo korouhví v ruce. A na počest umučení našeho patrona a u příležitosti oslav 110. let od založení hasičského sboru v Ústí bude 28.9. v kapli svatého Petra a Pavla sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy našeho sboru. Bude také položen věnec k pomníku padlých na místním hřbitově.

Došlo k výměně a omlazení výboru i členské základny a to vše s cílem naplnění hasičského „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu“.

Závěrem si dovoluji uvést informaci, že většina historických fakt byla čerpána z okresního archivu v Henčlově.

Přesunout se na začátek